ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 75   بهمن ماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 75   بهمن ماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رئيس مجلس ، قاچاقي مواد مخدر !

از رضا حکمت فرزند حسام الدين شيرازي در تاريخ ايران با القابي چون « سردار فاخر » يا « فاخرالسلطنه » ياد مي شود . او در سال 1269ش در تهران ديده به جهان گشود. تحصيلات اوليه و مقدماتي خود را در مدرسه علميه تهران كه تحت مديريت مخبرالسلطنه هدايت بود به پايان برد. سپس به شيراز رفت و در محضر اساتيدي چون حكيم الهي به فرا گرفتن ادبيات فارسي و عربي پرداخت. او زبان فرانسه را نيز در ايران آموخت و در اوان مشروطيت به اروپا رفت . اما تخصصي نيافت و پس از استبداد صغير به ايران آمد و وارد سياست شد. فاخر در تشكيل حزب دموكرات در شيراز بسيار تلاش كرد و مدتي نيز رياست كميته آن را بر عهده گرفت.
در پي جنگ جهاني اول نامبرده برسر حفظ املاك و اراضي خود در استان فارس درگيريهايي با انگليسيها داشت . وي به دليل اينكه پليس جنوب و انگليسيها حضور او را در منطقه خطرناك ديدند، ناچار پس از مدتي با خانواده خود به تهران آمد. هنگام انعقاد قرارداد 1919م به مخالفت با وثوق الدوله برخاست و مدتي تبعيد شد. در دوره چهارم و پنجم مجلس شوراي ملي از سوي مردم آباده به وكالت مجلس رسيد و از طرفداران انقراض قاجاريه و روي كار آمدن سلسله پهلوي گشت. به همين دليل در دوره هفتم و هشتم نيز با كمك برادرش كه از ياران و متحدان رضا شاه بود، بر كرسي وكالت دست يافت . پس از انقضاء دوره هشتم به حكومت يزد گمارده شد و سپس حكومت استرآباد (گرگان) را به دست آورد. در سال 1314ش از فرمانداري گرگان بركنار شد و تا سال 1319ش كه به فرمانداري كرمان منصوب گرديد، بيكار و خانه نشين شد. وي پس از يك سال متعاقب سقوط رضاشاه به تهران آمدو رياست اداره كل آمار و ثبت احوال را برعهده گرفت.
سردار فاخر در دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي از شيراز به وكالت رسيد و جزء اقليت 40 نفري مجلس قرار گرفت . او حزبي به نام سوسياليست با همكاري سيد محمدصادق طباطبايي و سهام السلطان بيات به وجود آورد. در سال 1325 از ياران قوام السلطنه گرديد و در حزب دموكرات فعاليت كرد و حتي از اركان حزب مزبور شد. در همان سال به استانداري كرمان و بلوچستان نائل گرديد و فعاليت زيادي در خاموش كردن طغيان عشاير فارس از خود بروز داد. در سال 1326ش به تهران آمد و در دوره پانزدهم به وكالت و رياست مجلس دست يافت. او با اينكه با قوام السلطنه اظهار دوستي كرده بود، در خلال مجلس پانزدهم چند بار با شاه ديدار كرد و تصميم گرفت براي بقاي خود موضع اش را عوض كند، بنابراين در جناح مخالف قوام قرار گرفت و سر انجام با ترفندي باعث سقوط دولت او شد. وي سپس نزد شاه رفت و اظهار داشت «مجلسيان جز من به كسي اعتماد ندارند». بلافاصله فرمان نخست وزيري سردار فاخر صادر شد و چند روزي در رأس قوه مقننه و مجريه قرار گرفت . ليكن سرانجام به توصيه دوستان رياست قوه مقننه را بر صدارت خود ترجيح داد و انصراف خود را نخست وزيري به شاه اعلام نمود. او در دوره شانزدهم به وكالت و رياست مجلس دست يافت و در اين دوران با دكتر مصدق و يارانش اختلاف پيدا كرد و سرانجام خانه نشين شد.
پس از كودتاي 28 مرداد 1332ش بار ديگر به نمايندگي و رياست مجلس رسيد و اين عنوان را تا مجلس بيستم حفظ كرد، اما در اواسط كار مجلس بيستم و در زمان صدارت دكتر علي اميني مجلسين تعطيل شد(ارديبهشت 1340). پس از دولت دكتر اميني سردار فاخر حكمت كه سن او متجاوز از 70 سال بود ديگر به صحنه سياست راه نيافت و باقي عمر خود را تا سن 80 سالگي (1356ش) در منزل شخصي خود با حقوق باز نشستگي خود به سر برد. وي در اواخر عمر دچار فراموشي شده بود .
از كودتاي 28 مرداد 1332 تا ارديبهشت 1340 سردار فاخر رياست سه دوره مجلس شوراي ملي را بر عهده داشت (هيجدهم تا پايان بيستم) در اين دوره فساد اخلاقي او اوج گرفت . از جمله اينكه وي با استفاده از مصونيت سياسي به يكي از افراد موثر در توليد و توزيع مواد مخدر در كشور تبديل شد. او در حاليكه رياست مجلس را بر عهده داشت بخش بزرگي از املاك خود در شيراز را به زير كشت ترياك برده بود و محصول آن را خود در اختيار شبكه هاي قاچاق مواد مخدر مي گذاشت و از اين طريق آنها را در كشور توزيع مي كرد .
ساواك در يكي از اسناد محرمانه خود به نقل از مامور خود گزارشي از نقش مستقيم سردار فاخر در قاچاق موا مخدر دارد. در بخشي از اين سند چنين آمده است :

... در موقع كار، رياست مجلس [سردار فاخر حكمت] نيز از اتومبيل مجلس زياد استفاده كرده، انتظام گفت در موقع رفتن و آمدن از شيراز اتومبيل را ترياك يا چيز ديگري بار مي‌كرده چون كه اتومبيل او را كسي بازرسي نمي‌كرده است.
نظريه يكشنبه: در مورد حمل ترياك توسط سردار فاخر در زماني كه رياست مجلس را بر عهده داشت در بين مردم شايعاتي وجود دارد. نكته مهم در اظهارات همه‌ي مردم، اشتهار رئيس مجلس به قاچاقچيگري است.

يكي ديگر از سندهاي ساواك به تاريخ 20/3/1337 تصريح كرده كه محموله هاي ترياك رئيس مجلس در دو نوبت با عبور از حوزه استحفاظي ژاندارمري به يك قاچاقچي تحويل شده و وي نيز با مجوزي كه از رئيس مجلس همراه داشته محموله ها را تا تهران آورده و آنها را در اختيار شبكه توزيع قرار داده است .

این مطلب تاکنون 3388 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir