ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 75   بهمن ماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 75   بهمن ماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تخريب مسجد براي نصب مجسمه رضاخان!


مبارزه استعمارگران با اعتقادات و باورهاي مذهبي و دور نمودن مردم از تعاليم الهي و بندگي باريتعالي سابقه ديرينه دارد و در جهان اسلام اين پديده از شدت وحّدت بيشتري برخوردار است . زيرا مسلمانان به راحتي از باورها و مناسك مذهبي خود دست نميكشيدند و ايمان به خدا بنيان مرصوصي براي ايستادگي و پايداري در مقابل جور ظالمان و مكر شيطانصفتان محسوب ميشد. به همين دليل ستمپيشگان و مستكبران بينالمللي و اروپايي و امريكايي راه استمرار و چيرگي بر مسلمانان را در دور نمودن جهان اسلام از باورهاي مذهبي يافته و سياستهاي دور و درازي براي بيگانه كردن مسلمانان از نماز و ساير مسائل عبادي و در پيش گرفتن راه انحراف و سرپيچي از اوامر الهي و خو گرفتن با نواهي خداوند متعال را طراحي و به اجرا گذاشتند و به تدريج موفق به گسترش چتر استعمار و بردگي و به بند كشيدن مسلمين شدند. به همين جهت است كه تشكيلات فراماسونري ـ پيشقراولان استعمار و استكبار در قرون جديد ـ دشمني ديرينهاي با اسلام و قرآن داشته و رسماً از برپايي اذان و به جاي آوردن نماز توسط مسلمين در مساجد به شدت عصباني بوده و آن را سدي در مقابل زيادخواهيهاي خود ميدانند.1
دكتر حيدرعلي كرمن، استاد اعظم فراماسونري در نشرية داخلي «محل وحدت» به اهميت مسجد و اين كه سدي در برابر توطئههاي آنهاست، اشاره ميكند:
«صداي اذان كه از رديف مساجد بلند ميشود مگر غير از صداي الصلوة است كه ميگويد من زندهام و نمردهام و نخواهم مرد؛ اين بانك تخديركنندة افكار و اذهان روشنفكران، براي ما به منزلة فريادي است كه روشنگري ما را به ما يادآوري و اخطار ميكند.»2
لذا، در تحليل حوادث سدهي اخير ميتوان رگههاي متعددي از اين باور را پيدا نمود كه با تأسي به آن استبدادپيشهگان و عوامل فراماسون آنها در جهان اسلام و كشورهاي مسلمان مثل ايران با به كرسي نشاندن عوامل نفوذي خود دست به اقدامات گوناگون در قتل و مرگ تعداد زيادي از مسلمانان در مساجد زدهاند. در تاريخ معاصر عوامل علاءالدوله به مردم متحصن در مسجد يورش بردند و آنها را به رگبار مسلسل بستند و تعدادي را شهيد كردند. سردار مكرم بستنشينان حرم شاهچراغ (احمدبن موسي - ع) را به گلوله بست و آصفالدوله شاهسون با دستور رضاشاه به پناهندگان حرم امام رضا (ع) هجوم برد و خاطرهي تلخ اين كشتارها را در يادها زنده نمود.
رضاخان ميرپنج نيز يكي از سرسپردگان دستگاه استعمارپير بود كه با مساعي و كودتاي 1299 به قدرت رسيد تا اهداف مستكبران جهاني را در ايران جامه عمل بپوشاند. سياست دينزدايي و ضديت با اسلام سرلوحه اقدامات او قرار گرفت. به نوعي كه مسجد رفتن و دعا كردن را از اعمال مضحك تلقي مينمود.
سپهبد احمد اميراحمدي درباره ضديت رضاخان با مسجد مينويسد:
«روزي در ماه رمضان سردار رفعت به رضاخان گفت كه ديشب با سپهبد به مسجد رفتيم، نماز خوانديم و براي شما دعا كرديم. شاه متغير شده گفت: كدام مسجد؟ من حالا ميفهمم كه اشكال كار در كجاست!؟ من آخوندبازي را ميخواهم از بين ببرم. گفتهام كه فرشها را جمع كنيد و ميز و صندلي بچينند، ولي سپهبد ارتش ميرود و جانماز پهن ميكند و روي زمين، پهلوي آخوندها مينشيند اين پيرسگ هم ميگويد رفتيم و اعليحضرت را دعا كرديم، چرا رفتيد؟»3
پس از رضاخان پسرش با شدت بيشتري اين روند را پيگرفت تا هر چه بيشتر باعث شكاف بين مردم و مسجد گردد و با فراهم كردن وسايل عيش و نوش و بيبندوباري جوانان ايران اسلامي را از فرايض نجاتبخش و سعادتطلبي دور نمايد ولي با حركت تاريخساز مجاهدي از سلاله نبياكرم (ص) و حضرت امير (ع) در 15 خرداد 1342 بعد از 15 سال مبارزه و تبعيد در نهايت، شجره طيبه انقلاب اسلامي در ايران اسلامي به بار نشست، نظام اسلامي و انديشههاي الهي حاكم گرديد و مسجد بهعنوان پايگاه اصلي اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي جايگاه سابق را به دست آورد.
در ادامه چند سند از تخريب مسجدي در خرمآباد به بهانه نصب مجسمه رضاخان از بايگاني دربار پهلوي ميآيد.


نمره 192 محرمانه مستقيم 1 تير ماه
مقام رياست محترم اركان حرب كل قشون دامت شوكته
عطف به 1871 چنانچه مجسمه بندگان اعليحضرت همايوني ارواحنافداه در دوازده برج نصب گردد چون مقابل بناي مزبور خياباني كه مجسمه به ميدان شاهپور گرديد موانعي از قبيل مسجد جامع خواهد داشت لذا در سال گذشت مقرر گرديد كه مسجد را خراب و در عوض در پشت مسجد فعلي محلي كه خرابه است اختصاص به ساختمان مسجد با مصالح فعلي آن داده شود اينك چنانچه تصميم آني خواهيد فرمود مراتب را مهر به ابلاغ فرمايند كه تا اقدامات اساسي به عمل آن بود
فرمانده تيپ مستقل استان
سرتيپ محمدامين تاجبخش

اركان حرب كل قشون
خلاصه راپرت سپهبد احمد آقاخان
بهترين محل براي نصب مجسمه بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي ارواحنافداه در شهر خرمآباد همان دوازده برجي است و براي امتداد دادن خيابان شاهپور به طوري كه در جلو دوازده برجي بگذرد مسجدي كه در خط ميسر آن واقع شده است بايد خراب شود در اين خصوص هم با اهالي مذاكرات شده قرار است در نقطه ديگري از شهر با كمك اهالي مسجد جديدي بناي نمايند عليهذا هر طور امر و اصله عليه شاهانه ارواحنافداه علاقه گرديد به تيپ استان دستور اجرا صادر گردد.


پي نوشت :

1 – نقش مساجد و دانشگاهها در پيروزي انقلاب اسلامي ، گروهي از نويسندگان ، مركز اسناد انقلاب اسلامي تهران ، چاپ اول ، 1383 ، ص 15 و 16
2 – همان ، ص 16 و 17
3 – خاطرات نخستين سپهبد ايران ( احمد اميراحمدي ) به كوشش غلامحسين زرگري نژاد و سيروس سعدونديان ، موسسه پژوهشي مطالعات فرهنگي ، تهران 1373 ، ص 408و 409

این مطلب تاکنون 3045 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir