ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 74   دي ماه 1390
 

 
 

 
 
   شماره 74   دي ماه 1390


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 4077 باراهميت اسناد تاريخي
از نظر زماني اسناد به سه گروه جاري، نيمه‌جاري و راكد، تقسيم مي‌شوند. از نظر محتوائي مي‌توان آنها را به تاريخي، فرهنگي، علمي، فني و مالي، از نظر ميزان حساسيت مي‌‌توان آنها را به محرمانه، سري يا به كلي سري و از نظر جنس مي‌توان آنها را به اسناد ديداري و شنيداري تقسيم كرد.


تعداد نمايش: 4647 بارغرب زدگي ، ريشه کشف حجاب
انگيزه رويكرد ايران به غرب ، تلاش براي جبران عقب‎ماندگيهاي نظامي، صنعتي و اقتصادي بود . اما محصول اين تلاش، تجددطلباني بودند كه غرب‎گرايي را مبدل به غربزدگي كردند. سير كشف حجاب در ايران نيز قبل از آنكه به عنوان اقدام رضا شاه در سال 1314 مطرح گردد، ريشه در همين پديده دارد .


تعداد نمايش: 3503 باررمز سفير شدن من در تهران
وقتي از «سايروس ونس» وزير خارجه آمريكا سؤال كردم كه چرا براي تصدي سفارت آمريكا در تهران،‌ مرا انتخاب كرديد گفت: ما براي كشورهايي كه به روش استبدادي اداره مي‌شوند به كساني احتياج داريم كه بتوانند با زمامداران خودكامه كار كنند...


تعداد نمايش: 7523 بارتمارض براي فرار
سرلشكر محمد‌حسين آيرم رئيس شهرباني رضا‌شاه از بيم جان خود، از يكي از پزشكان دوست خود خواست تا با آمپولهاي خاصي وي را لاغر و نحيف سازد. سپس به بهانه معالجه، مجوز خروج از كشور را از رضا‌شاه كسب كرد. اما شاه كه پس از مدتي متوجه نيرنگ وي شد، از او خواست به ايران بازگردد. او نيز امتناع ورزيد و...


تعداد نمايش: 5104 بارصدرالاشراف: همسرم از غصه كشف حجاب، مُرد
محسن صدر (صدرالاشراف): خانم من به هيچ روي مايل نبود بي‌حجاب شود ولي رضا شاه اصرار داشت بي‌حجابي از مقامات شروع شود. آن شب وقتي با خانم و دخترهايم از مجلس به خانه بازگشتيم همسرم مريض شد و ديگر از خانه بيرون نيامد تا اينكه به فاصله يك سال فوت كرد و جنازه‌اش از خانه بيرون رفت...


تعداد نمايش: 9348 بار5 خاطره از 5 دبيركل
وقتي اوتانت دبيركل وقت سازمان ملل براي شركت در جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي به ايران دعوت شد، در پاسخ ضمن رد دعوت، خطاب به شاه نوشت: در حالي كه نيمي از جمعيت كره زمين به سبب فقر با مرگ دست به گريبان هستند و در گرسنگي به سر مي‌برند، اين همه اسراف چه معني دارد...؟


تعداد نمايش: 3680 باربچه‌هايم را آتش خواهم زد...
گزارشهاي افشانه‌گرانه سرهنگ بيگلري راجع به دزدي‌ها و سوء استفاده‌هاي سرلشكر صنيعي و ارسال اين گزارشها براي شاه، وزير دربار و نخست‌وزيري سبب ارتقاء صنيعي و محكوميت بيگلري به 18 ماه زندان و اخراج وي از ارتش شد. با اين حال بيگلري تهديد كرد در صورت عدم رسيدگي، ابتدا بچه‌هايم را آتش مي‌زنم سپس خودم را از بين مي‌برم.


تعداد نمايش: 3988 بارانگليس در پس فتنه مرگ اميركبير
انگليسيها زماني از لزوم مرگ اميركبير سخن به ميان آوردند كه وي به تاسيس نيروي دريايي قدرتمند براي ايران همت گماشت ... سفير انگليس تلاش كرده بود تا امير را مجاب كند كه از متخصصان انگليسي استفاده كند ولي اميركبير گفت « ما از كساني كه چشم طمع به مملكت ما دوخته اند انتظار خدمت نداريم .»


تعداد نمايش: 8290 باراز درون زندانهاي انگليس
كوروش فولادي: مأموران انگليسي در زندان، يك چشم مرا كور كردند، بيني مرا شكستند، يك دستم را فلج كردند، بدنم را با سيگار سوزاندند. در داخل غذاي من و گاهي بر سر و صورت من ادرار مي‌كردند و...


تعداد نمايش: 4914 بارمعرفي کتاب
«پرنده نوپرواز »

كتاب «پرنده نوپرواز» كه حاصل گفت‌وگو با يكي از افراد شركت كننده در مبارزه مسلحانه آمل مي باشد به قصد تحريف واقعيتهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نگاشته شده واگر اندكي دقت و تأمل در مطالعه آن صورت گيرد، گذشته از عيان شدن جعليات آن، مي‌توان آثار و تبعات بيگانگي از فرهنگ ملي و ديني و فاصله‌گيري از جامعه خود را در سرنوشت اتحاديه كمونيستهاي ايران، بة روشني مشاهده كرد.


قيام 19 دي
محمدرضا پهلوي مانند پدرش بدون هيچ پشتوانه مردمي و با حمايت قدرتهاي خارجي به حكومت رسيد. ماهيت ديكتاتوري وي نيز مانع از بدست آوردن پايگاهي مردمي شده بود، از همين‌رو براي بقاي خويش همواره چشم به بيگانگان دوخته بود. چرخش قدرت امريكا در ماوراي بحار رويه‌اش را دستخوش تغيير قرار ‌داد. روي كار آمدن دمكراتها در آمريكا شاه را بر آن داشت تا براي حفظ منافع آمريكائيان برنامة اصلاحي كِنِدي را به اجرا گذارد.
اجراي «دكترين كِنِدي» در ايران احتياج به مقدماتي داشت، از آن جمله تشديد انزواي اسلام، طرد بيشتر عناصر مذهبي و بكارگيري عناصر غيرمسلمان و تغييراتي كه بتواند اقشاري از مردم را به نفع خود همراه كند. لذا با تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي توسط دولت غيرقانوني علم (دولت علم در غياب مجلس سركار آمد) علما دريافتند كه آمريكا براي سلطه هرچه بيشتر خود مصمم به انزواي اسلام است. لذا با آموزة مبارزاتي خود يعني جلوگيري از سلطه بيگانه و عظمت كيان اسلام به مبارزه‌اي جدّي عليه دولت شاه پرداختند. رويارويي مراجع با پيشتازي امام خميني عليه رژيم بي‌وقفه به پيش مي‌رفت و نهضت را گسترده‌تر و مخالفت را عميق‌تر مي‌كرد. رژيم با تمام توان به ميدان آمد تا به خيال خود رأس هرم مبارزه را نابود كند، از اينرو امام خميني را دستگير كرد، اما مردم مسلمان كه هميشه زندگي ديني خود را با رهنمودهاي مراجع تطبيق مي‌دادند و عشق به رهبري ديني در طول تاريخ تشيع با جان آنان آميخته بود، سر از پا نشناخته به ميدان آمدند. شاه غافلگير شد و وحشت‌زده دستور سركوب خونيني را صادر كرد. گرچه قيام 15 خرداد به خاك و خون كشيده شد اما مشعلي را برافروخت كه در پانزده سال بعد، انفجاري از نور را بوجود آورد.
هنوز مدت زيادي از اين واقعه نگذشته بود كه پيش‌بيني امام تحقق يافت. آمريكا قراردادي را به مردم ايران توسط رژيم شاه تحميل كرد كه عزت امت اسلامي را بازيچه نخوت استكباري خود قرار مي‌داد. اين بار نيز امام خميني كه هيچگاه در اين مدت سكوت نكرده بود فريادي رساتر سر داد؛ همگان را به ياري طلبيد و مردم را به مبارزه فراخواند. تمام گرفتاري‌ها را از آمريكا دانست و رئيس‌جمهور امريكا را منفورترين افراد دنيا نزد مردم ايران معرفي كرد.
رژيم شاه تصور كرد كه با دور كردن امام از كشور، در روند مبارزات ضد رژيم فترت بوجود مي‌آورد لذا معظم‌له را در 13 آبان 1343 دستگير و بدون محاكمه (حتي ظاهري) تبعيد كرد. گرچه دوري امام از امت ضربه جبران‌ناپذيري را به مبارزه وارد ساخت ولي رژيم هرگز نتوانست مشعلي را كه او برافروخته بود خاموش كند.
امام مبتكر انديشه‌اي شد كه در حوزه‌هاي ديني ريشه زد و از اين فرايند، شجرة طيبه‌اي بوجود آمد كه در سرتاسر ايران شاخ و برگ نمود. متعاقب قيام امام، گروههاي سياسي اسلامي به وجود آمدند، عالماني مجاهد رشد كردند و طلاب و دانشجوياني پرورش يافتند كه مشعل مبارزه و جهاد را همچنان برافروخته نگاه داشتند.
در آبان سال 1356 واقعه‌اي رخ داد كه امام آنرا «عطيه خداوندي» نام نهادند و آن رحلت مشكوك آيت‌الله آقا سيد مصطفي خميني فرزند مبارز امام بود. مردم با سوابقي كه از رژيم داشتند آن اقدام را از جانب شاه دانستند. اين حادثه موجي از انزجار در بين مردم برانگيخت و به پاس احترام به رهبر تبعيديشان در سرتاسر ايران ـ بخصوص تهران و قم ـ مجالس عزاداري برپا كردند. اكثر قريب به اتفاق اين مجالس تبديل به صحنه نمايش حمايت از امام و مخالفت با رژيم شد. در جريان همين مجالس مردم به پاس مجاهدت‌ها و قدرت ويژه آيت‌الله العظمي خميني، به او لقب «امام» دادند. اين عنوان، نمادي از مبارزة حق عليه باطل بود كه در طول تاريخ تشيع به عنوان يك استراتژي دائمي جزو فرهنگ شيعيان قرار گرفته بود.


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir