ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 84   آبان ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 84   آبان ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 2914 باركارتر : تصرف سفارت ما عکس‌العمل موجه مردم ایران است
جيمي كارتر : من می‌توانم به خوبی درک کنم که تصرف سفارت ما در تهران عکس‌العمل موجهی برای جوانان ایران تلقی مي‌شود... حکومت من وارث وضع بین‌المللی خیلی حساسی می‌باشد که نتیجه سیاست و اوضاع و احوال دیگری است و همه ما را به ارتکاب اشتباهاتی در گذشته وادار کرده است...


تعداد نمايش: 9758 بارآشنايي با مورخان عصر قاجار
تاريخ نويسي در دوره قاجار غالبا شرح وقايع تاريخي بدون بررسي علل و نتايج رويدادها بوده است. بعضي مورخان مرتبط با درباريان بودند و جرئت نداشتند به ذكر حقايق بپردازند. بيشتر نوشته هاي آنها براي جلب نظر شاه و رفع خطر از خود بوده است . اما در اين ميان بعضي مورخان نيز تا حدودي به نوشتن حقايق پرداخته اند .


تعداد نمايش: 3095 بارمن براي جان شما بيمناكم ...
مرحوم آيت الله آقا نجفي در كشاكش مشروطيت به شيخ فضل الله نوري پيغام داده بود « من براي جان شما بيمناكم . چون در آيات و رواياتي كه مطالعه نموده ام احتمال مي‌دهم مصداق آن كسي كه شهيد مي‌شود شما باشيد » و شيخ گفته بود « من هم اينهايي را كه شما فرموده ايد مطالعه كرده ام و اميدوارم كه مصداق آن من باشم... »


تعداد نمايش: 3166 بارفساد درباريان و مداخلات بيگانگان

بنجامين اولين سفير آمريكا در تهران : دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران همراه با فساد درباريان ، همواره مانع عمده رشد و ترقي جامعه ايراني بوده است . با اين حال آنهايي كه تصور مي‌كنند ايران به مرحله سقوط رسيده در اشتباه هستند. ايران باقي خواهد ماند و تجديد حيات خواهد كرد .


تعداد نمايش: 3039 بارمدرس : مي‌خواهم كه تو نباشي
رضاخان ناگهان از جا بلند شد و به طرف مدرس حمله كرد و يقه آن پيرمرد لاغر خسته را گرفته ، او را با غضب كنج ديوارى گذاشت و گفت: «آخر سيد تو از من چه مى خواهى ...؟!» آن پهلوان هم در آن حال كه مثل جوجه اى در چنگال آن ببر مازندران گرفتار بود بدون ذره اى ترس با رشادت و عزم راسخ گفت : «مى‌خواهم كه تو نباشى ! »


تعداد نمايش: 4020 بار 40,000 لهستاني در ايران
حضور چهل هزار مهاجر لهستاني در شهرهاي ايران كه در ميان آنان زنان ، اطفال و سالخوردگان بيمار نيز به چشم مي‌خوردند و بسياريشان به بيماريهاي مختلف از جمله تيفوس و تيفوئيد مبتلا بودند از دستاوردهاي جنگ جهاني دوم براي مردم ايران بود . دستاوردي كه نتيجه حضور اشغالگران در كشور و مداخلات آنان به شمار مي‌رفت .


تعداد نمايش: 3088 باربي‌نظير بوتو: من عاشق تاريخ ايران هستم
وقتي مصاحبه من با خانم بوتو از طريق مترجم به پايان رسيد تازه متوجه شدم ايشان فارسي هم مي‌داند . به او گفتم چرا به من نگفتيد كه فارسي مي‌دانيد ؟ گفت : به اين دليل كه خودتان گفتيد انگليسي صحبت مي كنيد يا اردو و من هم گفتم هر طور كه شما راحت هستيد !


تعداد نمايش: 3160 بارگزارشي از تهران 250 هزار نفري دوره ناصرالدين شاه
در سال 1311 هجري قمري يعني در اواخر سالهاي سلطنت ناصرالدين‌شاه، سرهنگ احمد امين وابسته نظامي و مباشر سفارت عثماني در تهران رساله‌اي تحت عنوان «ايران» به خط خود تنظيم و به دولت عثماني تسليم داشته است. اين رساله كه اصل آن در كتابخانه مركزي دانشگاه استانبول نگهداري مي‌شود، حاوي نكاتي است كه گوشه‌هائي از اوضاع اجتماعي ايران آن روز را روشن و مشخص مي‌نمايد.


تعداد نمايش: 3050 بارمولوتوف : نه رضاشاه به درد مي‌خورد نه فرزندش
مولوتوف وزير امور خارجه شوروي : ما با رضاشاه پهلوي نمي‌توانيم كار كنيم ، او بايد برود . با محمد رضا وليعهد هم نمي‌توانيم كار كنيم . براي اينكه وليعهد هم تربيت شده همان شاه است و به علاوه احساسات آلماني دوستي دارد ، سلطنت او نيز براي ما مشكل است.


تعداد نمايش: 4407 بارمعرفي كتاب
« كارنامه سياسي مصدق»

نويسنده بر آن است تا در كتاب خويش ضمن نفي «كودتاي 28 مرداد» به تنزيه و تنظيف چهره پهلوي‌ها بپردازد و مهر وابستگي و وطن‌فروشي را از پيشاني آنها پاك كند. اين البته با توجه به عمق وابستگي‌ها و خيانت‌هاي آن دودمان و اسناد و شواهد و واقعيات برجاي مانده از نيم قرن حكمراني آنها، كار چندان آساني نيست، اما نويسنده براي تحصيل مقصود خويش، از راهي وارد شده كه نشان مي‌دهد زيركي او را در پيمودن اين مسير نبايد دست‌كم گرفت .


تاثير درس تاريخ در ايجاد
وحدت ملي

قدما بر اين باور بوده‌اند كه عالي ترين درجه رابطه ميان انسانها رابطه مبتني بر « مهر » است . جوشيدن مهر ميان انسانها و آنچه كه بدان تعلق خاطر دارند را نيز دو منشا مي‌دانند : اول آنكه مهر دليل پيوند است . هر انساني با آنان كه پيوند سببي يا نسبي دارد احساس مهر مي‌كند و به آنان مهر مي‌ورزد . چنانكه والدين و فرزندان و خويشاوندان با يكديگر چنين هستند . چنين احساسي ريشه در وجود انسان دارد و به طور معمول نيز زايل نمي‌شود .
همين رابطه مبتني بر مهر را مي‌توان در سطحي گسترده تر ميان آحاد افراد يك ملت ديد . آنان كه خود را يك ملت مي‌دانند و به موجوديت خويش به عنوان يك ملت آگاهي دارند ميان خود پيوندي احساس مي‌كنند كه ناگسستني است . آنان احساسات ، علاقه ها ، ارزش ها و آرمانهاي خويش را نيز مشترك ميابند . از اين روست كه هر ملتي هويت و شخصيت خاص خود را دارد . آنچه كه در استقرار و استحكام پيوند ميان يك ملت تاثير قاطع دارد داشتن ريشه هاي مشترك تاريخي است كه در واقع ، گذشته و منشا تاريخي و آغازين يك ملت را بازگو مي‌كند .
تاريخداني يك ملت موجب تحكيم وحدت ملي آن مي‌گردد . وحدتي كه از اطلاع بر تاريخ حاصل مي‌شود ، ريشه هاي عميق و مبنايي مستحكم دارد ، به آساني گسسته نمي‌شود و در آن خلل راه نمي يابد . وحدت برخاسته از تاريخ فراتر از مصلحت انديشي ها و حسابگري‌هاي معمول و متعارف است . چنين وحدتي از تعالي جويي ، ترقي خواهي و بلند نگري منبعث است و از خردمندي و درايت فراوان حكايت مي‌كند .
در همه كشورها و در ميان همه ملتها ، نظر به اهميتي كه وحدت ملي و وفاق اجتماعي دارد از راههاي گوناگون در جهت تحكيم وحدت ملي تلاش و كوشش شايسته صورت مي‌گيرد . از آنجا كه درس و علم تاريخ تاثير بسزايي در اين امر دارد از اين علم نيز نهايت استفاده را در اين منظور به عمل مي آورند .
با چنين نگرشي تاريخ ايران مانند درخت كهنسال و تناوري است كه همه ايرانيان چونان شاخ و برگ آن بشمار مي‌روند . اگرچه هر برگي و شاخي از اين درخت رنگ و شكل خاص خود را دارد اما همه بر يك ساقه و ريشه قرار دارند . بنابراين بر ماست كه با بهره گيري از علم تاريخ ، در تحكيم و تقويت وحدت ملي بكوشيم . در واقع ، تاريخ ايران ، ميراث گرانبهايي است كه به همين منظور به دست ما رسيده است . درس تاريخ آنگاه مفيد ، موثر و موفق است كه مهر ميان فرزندان و خلق را افزون و فرهنگ احترام و افتخار و اتحاد را ميان آنان بيشتر كند .
دومين منشا مهر ، رنج است . هر انساني آنچه را كه با سعي و تلاش و رنج و زحمت بدست آورده است ، عزيز مي‌دارد و بة آن مهر مي‌ورزد . همچون خانه اي كه ساخته ، علمي كه آموخته ، ثروتي كه اندوخته ، دوستاني كه بدست آورده ، گنجي كه يافته و ... همه اينها را چون حاصل رنج و مشقت هستند چونان جان خويش دوست مي‌دارد و در حفظ آنها مي‌كوشد . در واقع بر خلاف آنكه بادآورده را باد مي‌برد ، آنچه حاصل رنج و كوشش است ؛ مهري در دل ايجاد مي‌كند كه هيچگاه زايل نمي‌شود .
هر ملتي چون به تاريخ خويش بنگرد نيك در خواهد يافت كه سرزميني را كه به عنوان وطن داراست حاصل چه رنج و كوششي بوده است . تاريخ بازگو كننده غصه هاي فراوان است و اندوه بسياري است كه نياكان ما براي حفظ اين آب و خاك متحمل شده اند . در همان حال تاريخ يادآور لحظه هاي بهجت و سروري است كه دفاع پيروزمندانه براي حفظ ميهن و حفظ جان و مال و ناموس به دنبال داشته است .


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir