ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 78   ارديبهشت ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 78   ارديبهشت ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پيوند استراتژيك

بر اهل بصيرت پوشيده نيست كه فرقه‌بازي، دين‌سازي و تشكيل گروه‌هاي ذي‌نفوذ در تاريخ معاصر ايران و جهان اسلام، بي‌ترديد سر در آخور بيگانگان دارد و اين گونه تشتت‌ها و تفرقه‌افكني‌ها جز كمك به اهداف استعمار نتيجه‌ ديگري نداشته است.
در دو قرن اخير استعمار براي تداوم سيطره خود بر جهان اسلام و غارت منابع غني و سرشار مسلمانان مخصوصاً كالاي استراتژيك نفت، چند فرقه خطرناك و مزدور را بلاي جان سرزمين‌هاي اسلامي كرده است كه در رأس اين فرقه‌ها، وهابيت در كشورهاي سني و بهاييت در ركن جهان تشيع يعني ايران بيشترين نقش را در حفظ منافع استعمار و استبداد و ايجاد نفاق و تشتت در ميان مسلمانان ايفا كردند. هنوز قتل‌عام‌ها و فتنه‌افروزي‌هاي اين دو فرقه مزدور در جهان اسلام در حافظه تاريخي ما ريشه عميقي دارد. پس از تأسيس دولت حقير و جعلي صهيونيسم در خاورميانه يعني قلب سياسي، فرهنگي و اقتصادي جهان اسلام، تمامي اين فرقه‌ها در خدمت حفظ منافع اسراييل قرار گرفتند و عملاً يك اتحاد ايدئولوژيك و استراتژيك عميقي بين صهيونيسم،‌ بهاييت و هابيت در خاورميانه برقرار شد؛ در حقيقت صهيونيسم عامل جمع اين فرقه‌ها در حفظ منافع استعمار در منطقه بود.
اگر چه عده‌اي از شبه‌ روشنفكران غرب‌گراي مزدور استعمار و استبداد تلاش مي‌كنند پيوستگي بهاييت و وهابيت با صهيونيسم را ناشي از غلبه توهم توطئه در ايران و جهان اسلام معرفي نمايند ولي اسناد به جا مانده از اين اتحاد، ترديد در اين مورد را بخشي از روش‌هاي استعمار براي تطهير مزدوري اين عناصر و علمي جلوه دادن نظريه توهم توطئه مي‌دانند. سندي كه در اين شماره از فصلنامه‌ 15 خرداد انتخاب شده است برگي از ميان ده‌ها سندي است كه نشان مي‌دهد بهاييان ايران تحت حمايت رژيم پهلوي و كارگزاران بهايي ـ صهيونيسم اين رژيم كه در تمامي اركان آن مخصوصاً در حوزه فرهنگ، آموزش و اقتصاد رخنه كرده بودند، با گردآوري پول و ارسال آن به اسراييل چگونه در خدمت سياست‌هاي تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي به سرزمين‌هاي اسلامي قرار داشتند و به انحاء مختلف براي اين رژيم مزدوري، و به اسلام و مسلمانان خيانت مي‌كردند.
اميدواريم انتشار اين اسناد تا حدودي تبيين‌كننده اين واقعيت باشد كه چرا جمهوري اسلامي و مردم مسلمان ايران اجازه نمي‌دهند مسلك‌هاي شبه‌ديني ساخته دست استعمار مثل، بابيت، بهاييت، ازليه و سايل فرقه‌هاي استعماري كه با پيروزي انقلاب اسلامي تومار فعاليت‌هاي مزدورانه آنها در ايران براي استعمار و صهيونيسم در هم پيچيد، مجدداً در پوشش دفاع از آزادي و حقوق بشر در قلب جهان اسلام لانه نموده و به نوكري اربابان خود و فتنه‌افروزي و شرارت مشغول شوند.
آنچه در اين سند قابل تأمل و تفكر است نقش استعمار انگليس در صحنه گرداني فرقه‌سازي و دين فروشي در جهان اسلام و رابطه تنگاتنگ اين فرقه‌ها با اين كشور استعمارگر و متجاوز مي‌باشد. به تعبير يكي از محققان تاريخ معاصر معلوم نيست چرا تمامي فرقه‌هاي جعلي دفتر آزادي‌خواهي و حفظ منافع خود را يا در انگليس برپا مي‌كنند و يا اخيراً ‌در امريكا!!! اين دو كشور كه در رأس تمامي كشورهاي استكباري، استعماري و متجاوز به حقوق ملت‌ها در اين دو قرن اخير هستند چه نسبتي با آزادي و حقوق بشر آن هم حقوق فرقه‌هايي كه تا دو قرن پيش نامي از آنها وجود نداشت،‌ دارند؟!
متن سند:
خيلي محرمانه
به تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
از اداره دوم ـ 32 د
شماره گزارش 4/664 ـ 78 ـ 401 ـ 423
تاريخ گزارش 5/8/52
موضوع:‌ جمع‌آوري وجه براي اسراييل
اطلاع واصله حاكيست:
بهاييان استان خراسان به خاطر جنگ اعراب و اسراييل درصدد جمع‌آوري و ارسال پول به آن كشور هستند گويا از سراسر ايران پول جمع‌آوري و براي ثابت پاسال به تهران حواله تا از آنجا به لندن كه بيت‌العدل عظيم بهاييان سراسر جهان در انگلستان است فرستاده شود و از آنجا توسط مهندس فروتن كه بيشتر در كشورهاي عربي و انگلستان به سر مي‌برد به اسراييل حواله گردد چون يكي از زيارت‌گاه‌هاي مهم بهايي‌ها به نام ميرزا حسين در شهر عكا واقع در اسراييل است و براي اينكه اگر اعراب پيروز شوند ممكن است زيارتگاه بهايي‌ها نيز خراب شود به همين انگيزه به جمع‌آوري پول پرداخته‌اند و سيد جلال اشراقي كه در گرگان اقامت دارد مبلغ صد هزار تومان داده و اعلام داشته هر چقدر برايتان مقدور است كمك كنيد. ن
ملاحظات ـ احتمالاً صحت دارد. 26/8/52

منبع: فصلنامه پانزده خرداد،‌ دوره سوم، سال نهم،‌ شماره 29، پائيز 1390

این مطلب تاکنون 3359 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir