ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 77   فروردين ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 77   فروردين ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 4015 بارآيت‌الله كاشاني هدايتگر نهضت ضدانگليسي در عراق و ايران
آيت‌الله سيدابوالقاسم كاشاني از عالمان مجاهد اسلام و شرق بيش از چهل سال، با استعمار انگليس در عراق و ايران مبارزه كرد . او وقتي در سال 1341 به رحمت ايزدي پيوست از مال دنيا جز يك منزل كوچك كه آن هم در رهن بود (در مقابل ده هزار تومان قرض كه داشت) چيزي از خود باقي نگذاشت .


تعداد نمايش: 8073 باربررسي رفتار تروريستي گروه فرقان
پس از پيروزي انقلاب اسلامي گروه‌هاي سياسي مختلفي به منظور سهم‌خواهي راه مقابله آشكار با انقلاب اسلامي را در پيش گرفتند و گروه كوچك و بسيار محدود فرقان كه كمترين سابقه مبارزاتي با رژيم شاه را در كارنامة خود داشت، زودتر از گروه‌هاي ديگر راه دشمني با انقلاب را در پيش گرفت. نوشته حاضر نگاهي به كارنامه اين گروه است .


تعداد نمايش: 3611 باردموكراسي پارلماني در عصر پهلوي دوم!
بر اساس يكي از سندهاي محرمانه ساواك در سال 1350 نرخ گزينش افراد به عنوان«نماينده مجلس» 20 هزار تومان بود ! در حالي كه اين نرخ در دوره قبل 10 هزار تومان بود . افراد با معرفي مافوق ، تاييد ساواك و پرداخت نرخ مقرر مي توانستند كارت نمايندگي مجلس دريافت كنند... !


تعداد نمايش: 3970 باربه نام مستشرق، به کام انگلیس
احمد کسروی: ادوارد براون می‌گوید کتابهای بهائیان را با هدف دلسوزی برای تاریخ ایران به چاپ رسانده است. ولی پیداست که انگیزه‌ نهائی او حمایت از ازل، بابیان و بهائیان بوده است.


تعداد نمايش: 6511 بارايران ، صحنه مخوف ترين هولوكاست قرن بيستم
در پايان جنگ جهاني اول به فاصله دو سال 10 ميليون نفر يعني حدود 40 درصد جمعيت ايران بر اثر گرسنگي و فجايعي كه انگليسيها بر سر اين ملت آوردند از صفحه روزگار محو شدند . عملكرد انگليسيها در ايران مصداق عيني جنايت عليه بشريت بود .


تعداد نمايش: 3377 باريك نامه خواندني!
پس از سه ماه كه در زندانهاي نمور و پر از ساس و شپش دوران حكومت رضاشاه به سر بردم تازه متوجه شدم افراد را به اين دليل زنداني كرده‌اند كه تصاحب املاك يكايك آنان را شرط آزادي‌شان قرار دهند!


تعداد نمايش: 3870 بارنقش اسناد تصويري در شناخت رجال معاصر
عكسهاي تاريخي و اسناد مصور هنگامي مفهوم مي‌يابند و ارزش پيدا مي‌كنند كه در زمان و مكان شناسانده شوند. تدوين عكس‌هاي قديمي ايران و تهيه فهرست و انتشار آن از ضروريات شناخت تاريخ، فرهنگ، اجتماع، مردم و زمينه‌هاي پژوهشي است.


تعداد نمايش: 3649 بارعدالت درباري !
علاءالدوله فرمانده قشون براي آنكه مجرمين تحت تعقيب شاه ، راز دزديهاي وي را فاش نكنند ، افراد ديگري را به عنوان مجرم به شاه معرفي كرد و شاه نيز در اوج مستي فرمان اعدام همه آنها را صادر كرد و آنان نيز بي خبر از همه چيز بر بالاي دار رفتند و ...


تعداد نمايش: 3252 بارامانتهايي كه هرگز پس داده نشد
نمايشگاه 1931 لندن روند تاراج گنجينه هاي هنري ايران را گسترش داد . سفير آمريكا در تهران مي گويد در پايان اين نمايشگاه هيچيك از آن آثار هنري كه از اماكن مقدس و مساجد ايران به امانت گرفته شده بود به صاحبان اوليه بازپس داده نشد. وي مي گويد براي حمل اشياء عتيقه از تخت جمشيد تا بوشهر تعداد زيادي كاميون مورد نياز بود ...


تعداد نمايش: 4162 بارمعرفي کتاب
«خاطرات صدر انقلاب»

بعضي اشتباهات و خطاهاي سهوي يا عمدي كه در كتاب خاطرات جناب آقاي صدر حاج سيدجوادي وجود دارد از ارزش كتاب نخواهد كاست و قطعاً محققان و پژوهشگران تاريخ از اين كتاب براي شفاف كردن نقاط تاريك تاريخ معاصر بهره وافري خواهند برد.


ريشه‌يابي حمايت صهيونيستها
از جنبش مشروطه

حبيب لوي نويسنده يهودي ايراني در مورد مشروطيت و منافع يهوديها در آن مي‌نويسد:
«اقليت‌هاي مذهبي، همه آرزومند ديدار مشروطيت ايران بودند... فشار روحانيون و عامه مردم بطبقاتي كه در اقليت بودند، طبعاً آنها را مايل به يك حكومت آزاديخواه و قانون نموده بود و آرزومند بودند كه روزي تحت لواي قانون از ستمگريهايي كه به آنها مي‌شد، رهايي يابند و در عقيده و ايمان خود آزاد باشند و از محروميتهايي كه در نتيجه سالوس و رياكاري روحاني نماها نصيب آنها شده بود خلاص شوند.»
به زبان واضح‌‌تر، وقتي يهودي‌ها را به خاطر رباخواري و مشروب‌ فروشي و داير كردن خانه‌هاي فساد و فحشا و قمار و... منع مي‌كردند، آنها خود را تحت ظلم و ستم مي‌ديدند و اين كارها را سالوس و ريا مي‌شناختند و آن را در اثر نفوذ كلمه و هدايت روحانيون مي‌دانستند و مردمي را كه از آن روحانيون تبعيت مي‌كردند، عامي و متعصب و بي‌سواد مي‌دانستند و در آرزوي يك «حكومت آزاد» دل به مشروطيت بستند كه قرار بود با هدايت ماسون‌ها همه گونه آزادي فساد و فحشا و امكان همه نوع حركات ضد دين را فراهم ‌سازد و يك مرجع تقليد بلند پايه و والامقام را هم بر سر دار، قرباني و شهيد كند و اين گونه پرچم «آزادي، برابري و برادري» ماسون‌ها و يهودي‌ها و ماديون و غرب‌زده‌ها را برافرازد. اين سخن البته گزافه نيست، چرا كه وقتي چند سال بعد، قرار شد قاجار برود و رضا‌خان ميرپنج، شاه شود و تسمه از گردة همه بكشد و با شهيد كردن مدرس و هر آزادي‌خواه ديگري، اساساً ريشه هر آزادي و برابري را از بيخ و بن در‌آورد باز هم همين نويسندة تاريخ و همين يهودي مشروطه‌خواه بگويد:
«براي يهوديان ايران كه حتي مشروطيت نتوانسته بود تغييري در وضع وخيم آنها ايجاد نمايد، سلطنت اين پادشاه بزرگ انقلاب عظيمي در بهبود وضع آزادي و آسايش يهوديان ايران پديد آورد و اگر گفته شود كه زمان رضا‌شاه كبير و عصر فرزند او محمد‌رضا شاه، نظير عصر داريوش اول گرديد، راه اغراق نپيموده‌ايم.»
در واقع آنچه براي يهودي‌ها ارزش داشت چيزي بود كه توده مردم را از توجه به دين اسلام دور و به هر چيز ديگري چنان سرگرم كند كه آنها بتوانند قدمي به مطامع و منافع خود نزديك‌تر شوند:
«در قانون اساسي كشور ايران، حق يك نماينده به يهوديان ايران داده شده بود و يهوديان را بطور يك دسته از ملل متنوعه شناخته و نه جزو ملت ايران... مع‌الوصف وضع جديد براي يهوديان ايران، نعمت غير منتظره‌اي بود. تشكيلات كشوري و مقررات مملكتي عوض مي‌گرديد، اما آيا نظريه اكثريت ملت ايران نسبت به يهود عوض شده بود؟ آنچه مسلم است، تخفيفي در فشار بر يهوديان بتدريج حاصل مي‌گرديد.... در هر گوشه و كنار مملكت، صحبت از فرا رسيدن عصر آزادي و اقتباس تمدن اروپايي بود و ضمناً حكام متجاوز مجبور بودند در رويه خود تغييري دهند. اما توده ملت ايران داراي همان احساسات ضد يهود بود زيرا قدرت ملانماها اگر براي طبقه منور اثري نداشت ولي تودة ملت پيرو آن بودند. هنگامي كه در 1905 در تهران زمزمة اصلاحات و افتتاح عدالتخانه و بعداً مجلس دارالشوري ملي ميشد در ولايات ايران تحريكاتي بر عليه يهوديان انجام مي‌گرديد... در شيراز زنهاي يهوديه كه حق ندارند روبند مسلمانان را بر چهره بگيرند و در عين حال نمي‌توانند با صورت باز بيرون بيايند،‌ كاملاً صورت خود را با نقاب سياه پوشانيده... آخوندها بر عليه زلف و لباس تميز يهوديان اعتراض دارند...» به روشني مي‌توان مخالفان و موافقان مشروطيت و دسته‌بندي گروه‌ها را از نظر يهودي‌ها و حساسيت مردم را نسبت به يهود در اين عبارات فهميد.
مشروطيت در عين حال حضور مأموران يهودي كشورهاي ديگر را در ايران تسهيل كرد و اين خود براي يهودي‌هاي ايران مفيد بود:
«در سال 1911، شوستر مورگان، يهودي آمريكايي كه به سمت مستشاري براي ايران استخدام شده بود، تصميم به اصلاح خزانه‌داري كشور و تأسيس ژاندارمري گرفت... در سال 1913... ژاندارمري ايران تحت رياست سوئديها تشكيل گرديده بود. سرپرستي آنها از قواي ايراني كه مأمور امنيت راهها و شهرستانهاي ايران بودند يك نعمت الهي بود كه فوق‌العاده براي آسايش يهوديها مؤثر و مفيد واقع گرديد مخصوصاً ورود كلنل اولگد در شيراز، تأثير بسزايي جهت يهوديان اين شهر داشت...


 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir