ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 37   آذرماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 37   آذرماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3208 بارسير تاريخي تاريخ‌شفاهي
ما تا پيش از انقلاب اسلامي، چيزي به نام تاريخ شفاهي نداشتيم و قسمت اعظم كار تاريخ‌نگاري به صورت پروژه و كار آكادميك انجام مي‌شد. توسعه نيافتن تاريخ‌شفاهي، به نهادهاي فرهنگي مربوط مي‌شود. ما نبايد از فرهنگ كارشكني غافل شويم....


تعداد نمايش: 3499 باربولارد: ما مورد تنفر ايرانيها هستيم
« سرريدر بولارد» وزير مختار انگليس در تهران: بريتانيا به طور شديدي محبوبيت خود را در ايران و نزد ايرانيان از دست داده و انگليسي‌ها روز به روز بيشتر مورد تنفر و انزجار ايرانيان قرار مي‌گيرند.


تعداد نمايش: 4434 باررژيم پهلوي واسطه انتقال يهوديان خاورميانه به فلسطين اشغالي
رژيم محمدرضا پهلوي درامر انتقال يهوديان خاورميانه به فلسطين اشغالي، به عنوان يك «واسطه» عمل مي‌كرد وآژانس يهود به كمك آمريكا از وجود اين رژيم بهره فراواني در امر انتقال يهوديان عراق، افغانستان، ايران و ديگر نقاط منطقه به اسرائيل برد و هر هفته 4 يا 5 پرواز به اين انتقال اختصاص داشت.


تعداد نمايش: 3493 بارانتقاد تيمسار مقدم از ضعف ساواك در روياروئي با انقلاب
تيمسار مقدم: ساواك وضعيت يك خبرگزاري را پيدا كرده كه فقط حوادث را پس از وقوع اطلاع مي‌دهد.اين آن چيزي نيست كه از ساواك انتظار مي‌رود. ساواك بايد در محافل، گروهها، هسته‌هاي مخفي، مجامع نيمه آشكار يا آشكار نفوذ كند.


تعداد نمايش: 5764 بارعمليات لويزان
ظهر روز عاشورا، سربازان پس از نوشتن وصيت‌نامه خويش، به اسلحه خانه رفته، سلاح و مهمات تهيه كردند، سپس به هنگام صرف‌ غذا، از دو سو وارد ناهارخوري افسران و درجه‌داران پادگان شدند و بيدرنگ به روي آنان آتش گشودند. در اين حادثه، 21 افسر و 41 درجه‌دار عضو «گارد جاويدان» كشته شدند و ....


تعداد نمايش: 3491 بارتصويري از ارتباط شاه و مردم
آنتوني پارسونز: شاه به طور خطرناكي در جامعه خود منزوي بود. حتي يك روز نمي‌توانست با اتومبيل خود در خيابانها حركت كند و با مردم كشورش ارتباط برقرار نمايد. صحنه‌هاي نمايش حضور شاه در ميان مردم، ساختگي بود و من خود شاهد چندين نمونه آن بوده‌ام. اين صحنه‌سازيها از نظر ديپلماتهاي خارجي مسخره مي‌نمود.


تعداد نمايش: 3837 بارهزار مزدور آمريكائي ارتش ايران را نوسازي مي‌كنند
روزنامه امريكايي لوس آنجلس تايمز در آبان سال 1354 درمقاله اي به قلم خبرنگار خود در تهران، نقش امريكاييها در ارتش ايران را تشريح كرد . خبرنگار مزبور عنوان مقاله را "هزار مزدورنظامي امريكا ارتش ايران را نوسازي مي كنند" گذاشت . اين مقاله بعدا در روزنامه هاي اسرائيلي نيز منتشر شد. نوشته حاضر ترجمه مقاله به نقل از يك روزنامه اسرائيلي است.


تعداد نمايش: 3364 بارمجلس عصر پهلوي
بعضي نمايندگان، كارشان فقط شوخي، تمسخر، لوث كردن مطالب و آزار ناطق بود. انسان حيرت مي‌كرد كه چگونه افرادي كه به درد هيچ‌كاري نمي‌خورند، اينگونه عمر ملتي را در يك مقام پرمسئوليت، به لااباليگري مي‌گذرانند.


تعداد نمايش: 3724 بارنقد كتاب
«شيطان بزرگ، شيطان كوچك»
نويسنده كتاب با همه تلاش‌هايش براي كارآمد نشان دادن نقش اسرائيل در كنترل ملتها، نتوانسته است توانمندي ادعائي صهيونيستها در مواجهه با بحرانها را به تصوير بكشد. ولي بهترين نقطه قوت اين كتاب، ‌شناخت انقلاب اسلامي از زبان يكي از دشمنان قسم خورده‌اش مي‌باشد.تاريخنگاري انقلاب اسلامي
تاريخ هر كشوري را بايد گنجينه‌اي ازتجربيات دانست كه در هر زمان به مثابة دستور كار اهالي آن سرزمين براي حركت به سوي آينده، ‌مورد عمل و عنايت قرار مي‌گيرد. بدون شك، ملتهائي كه داراي بينش تاريخي باشند، ‌بهتر و سنجيده‌تر مي‌توانند دربارة مسائل و موضوعات كنوني خود تصميم بگيرند و سرنوشت بهتري براي خود رقم بزنند. اما مسئله اينجاست كه وقتي از «تاريخ» سخن مي‌گوئيم، دو معنا در دل اين واژه نهفته است: نخست «تاريخ» به عنوان وقايع و رويدادهائي كه در گذشته رخ داده است و دوم، «تاريخ» به عنوان تصويري از وقايع و رويدادهايي كه در قالبهاي گفتاري، نوشتاري و ديداري به آينده منتقل مي‌شود.
اين دو معنا، تفاوتي مهم با يكديگردارند كه بايد به آن توجه داشت. آنچه در يك برهه از زمان واقع مي‌شود، در همان زمان و مكان برجاي مي‌ماند. لذا آنچه به نام تاريخ به آينده منتقل مي‌شود، انعكاس و تصويري از واقعيت است كه آن را افراد مختلف، تهيه كرده و ساخته و پرداخته‌اند. به عبارت ديگر ما همواره با تصاويري از رخدادها مواجهيم كه آنها را افرادي با افكار، انگيزه‌ها، اطلاعات، توانمنديها و اهداف و اغراض گوناگون فراهم كرده‌اند.
بر اين مبنا، اگر بپذيريم «گذشته چراغ راه آينده است»، قبل از هر مسئله ديگري، بايد به اين بينديشيم كه ملتها براساس تصويري كه از «گذشته» به آنها منتقل شده است، به تجزيه و تحليل مسائل مي‌‌پردازند و دست به انتخاب مسير مي‌زنند. معناي ديگر اين سخن، آن است كه براي رهنمون ساختن جامعه به سمت و سوئي خاص، مي‌توان چنان تصويري از گذشته در پيش رويش قرار داد كه احتمال برگزيدن آن راه و رسم خاص بشدت در آن جامعه افزايش يابد. اين اصل، زيربناي حركتهاي گسترده‌اي درعرصة تاريخنگاري به شمار مي‌آيد.
«انقلاب اسلامي»، بي‌ترديد واقعه‌اي بزرگ در عصر و زمان حاضر شمرده مي‌شود؛ رخدادي كه از يك سو ريشه در عمق تاريخ كشورمان دارد و از سوي ديگر، آثار و پيامدهاي بسيار گسترده‌اي بر حال و آيندة نه تنها ايران بلكه نظام بين‌المللي گذارده و خواهد گذارد. از زمان پيدائي اين رويداد بزرگ، شاهد كنشها و واكنشهاي بسياري دربارة آن بوده‌ايم. پاره‌اي از دولتها و كشورها،‌ با تمام وجود به دشمني و مقابله با آن برخاسته‌اند و هر آنچه در توان داشته‌اند، براي نابودي‌اش، هزينه كرده‌اند. از ديگر سو، بسياري از ملتها به اين انقلاب چشم اميد دوخته‌اند و در هر مرحله، نگران سرنوشت آن بوده و مي‌باشند.اين همه، يقيناً در جاي خود داراي اهميت است. اما در كنار تمامي كنشها و واكنشهاي صورت گرفته در اين عرصه، نبايد از يك مسئله حياتي غافل شد و آن، «تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي» است.
در طول نزديك به سه دهة گذشته، جريان تصوير‌سازي از انقلاب اسلامي، به صورتي بي‌وقفه ادامه داشته است. در اين جريان پرشتاب، دو جبهة كلي را مي‌توان بازشناخت؛ جبهة مخالفان كه با برخورداري از انواع و اقسام امكانات و تجهيزات، سعي در ترسيم تصاوير منفي، سياه و تحريف شده از انقلاب اسلامي ومسائل مرتبط با آن داشته‌اند، و جبهة موافقان كه تمامي تلاش خود را براي نشان دادن چهرة درست و سليم از انقلاب اسلامي و زدودن تحريفها و جعليات از ساحت آن، به كار گرفته‌اند.
بديهي است اينك در آستانة سي‌سالگي نظام برآمده از ارادة ملت ايران، جا دارد بررسيهاي جامعي در زمينة تاريخنگاري انقلاب اسلامي صورت گيرد تا ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت خودي و بيگانه در اين زمينه و كسب ارزيابي دقيق از وضعيتي كه در آن به سر مي‌بريم، امكان رهيافتهاي كارشناسانه براي دفاع از ساحت انقلاب اسلامي در عرصة تاريخنگاري فراهم آيد. بي‌ترديد هرگونه سستي و سهل‌انگاري در اين زمينه، باعث خواهد شد تا ديگران با ارائه تصاوير وارونه به نسل حاضر و نسلهاي آينده، كژتابيها و انحرافاتي اساسي در تعيين مسير آيندة ملت ايران و ديگر ملتهاي مسلمان به وجود آورند و آنچه را كه در نبردها و روياروئيهاي فيزيكي ناتوان از كسب آن بوده‌اند، بدين ترتيب تحصيل نمايند.

ادامه مطلب...

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir