ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 37   آذرماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 37   آذرماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رژيم پهلوي واسطه انتقال يهوديان خاورميانه به فلسطين اشغالي

اسناد زير كه از كنسولگري ايران در فلسطين و سفارت ايران در واشنگتن صادر شده چندنمونه از اسنادي است كه نشان مي‌دهد رژيم شاه از بدو تأسيس اسرائيل در امر انتقال يهوديان منطقه خاورميانه به فلسطين اشغالي، كه جزء سياستهاي راهبردي آمريكا و رژيم صهيونيستي بوده، نقش محوري داشته است. به موجب يكي از اين سندها، عمليات انتقال يهوديان با حمايت آمريكا و به مدد 4 يا 5 پرواز در هر هفته صورت مي‌گرفته است. باهم سندها را مرور مي‌كنيم :


بيت‌المقدس
شماره: 79
تاريخ : 20/8/1328

محرمانه
وزارت امور خارجه
عطف به مرقومة شريفة شماره 4487 مورخه 22/6/1328 راجع بارسال صورت اسامي يهوديان ايراني كه اخيراً بفلسطين وارد شده‌اند جسارت ميورزد: از قراري كه تحقيق نموده است تاكنون در حدود دو هزار نفر از يهوديان ايراني با هواپيماي آمريكائي TRANSOOEAN كه تحت اجاره آژانس يهود است و بخرج آژانس يهود هر هفته چهار الي پنج مرتبه و در هر بار 60 مسافر باينجا حمل مي‌كندوارد خاك اسرائيل شده‌اند و هواپيماهاي مزبور تا اين تاريخ 35 بار از تهران باسرائيل مسافرت كرده است. نمايندگي آژانس يهود در تهران در خيابان سوم اسفند مقابل هواپيمائي ايرفرانس موسوم به ترانس ايران ميباشد و مديران مهم آن بنام بنيك و رحيمي هستند و آژانس يهود را بزبان عربي (سخنوت) مينامند و در تهران هم بهمين اسم بين يهوديان معروف شده است.
چون مهاجرين يهودي كه وارد اينجا ميشوند بواسطة نبودن جا براي اسكان آنها در ابتداي امر آنان را به چادرها و كمپ‌هائي كه در خارج شهر تهيه ‌شده اعزام ميدارند تا تدريجاً برايشان خانه و كار تهيه نمايند بدينجهت اطلاع بر اسامي آنان بآساني ميسر نيست معذلك بعده‌اي از ايرانيان سپرده‌ام كه در جستجوي اين كار باشند و خودم هم مشغول دنبال كردن موضوع هستم. اينك اسامي 13 نفر از آنها را كه بدست آورده‌ام تلوا تقديم ميدارد و اميدوار است بهمين زودي اسامي بقيه را تهيه و تقديم دارد.
عباس صيقل


بيت‌المقدس
شماره: 79
تاريخ: 25/1/1330
وزارت امور خارجه ـ اداره پنجم سياسي
فرانسس اوفنر تحت عنوان (كميونيته‌هاي ديرين رهسپار تهران‌اند ـ مهاجرت رنگ وارنگ از آسياي صغير) مقاله از تهران به روزنامه ژروزالم پست ارسال نموده كه در شماره مورخه 5/3/1951 ـ 14/12/1329 منتشر گرديده است. اينك ترجمه آن ذيلاً نگاشته ميشود.
با وصف اينكه ايران هنوز مبادله نماينده ديپلوماسي با اسرائيل ننموده ولي رفتار خوب و خوش‌بيني ايراني از قديم نسبت به يهوديان هميشه نمايان است.
2500 سال قبل كوروش (كي‌خسرو) ـ‌ پادشاه اين زمين بزرگ ـ مردمان اسرائيل را از اسارت بابل آزاد نموده و بدين وسيله نخستين بازگشت اسرائيل را به ارض مقدس اجازه داده است. دولت امروزي ايران آزدانه راه داده است كه يهوديان باسرائيل مهاجرت بنمايند و عبور پناهندگان را از راه ايران به اسرائيل تسريع نموده است.
در سال 1949 محمد‌رضا شاه پهلوي هنگام مسافرت به آمريكا دستورهاي تلگرافي صادر فرموده كه پناهندگان يهود از كشورهاي همسايه را معامله مهاجرين سياسي نموده و مسافرت آ‌نانرا باسرائيل آسان كند. چندي بعد حكومت تهران به نماينده خود در كابل افغانستان دستور داد كه به يهودياني كه خواهان عزيمت باسرائيل هستند رواديد عبور ايراني صادر نمايد.
اردوگاه‌هاي بدبخت (WRETCHED CAMPS)
از بدو تأسيس كشور اسرائيل (قريب سه سال قبل) 30 هزار يهودي از راه ايران باسرائيل رفتند. يك ثلث آنان از پناهندگان عراق بوده و باقي از افغانستان و كردستان ايراني و قسمت درياي خزر و هم‌چنين از خود پايتخت‌اند. اكنون 3500 يهودي از اردوگاه‌هاي عبور تهران‌اند كه در انتظار پرواز به ليدا هستند. آنان در بدبخترين اوضاع در چادرها و خانه‌هاي موقت پابرهنه و با رخت پاره و گرسنه زندگي ميكنند. برخي از اين پناهندگان ازعقب افتاده‌ترين زمينهاي خاورميانه آمده‌اند. صفات آنان شبيه به بردگان اربابان فؤدالي آذربايجاني و يا به ساكنين كوهستاني كردستان‌اند. زبان آنان عربي است (؟) و يا فارسي و رفتارشان محترم و مؤدبانه است. لازم به ترديد نيست كه اطلاعي از اصول بهداشت قرن بيستم ندارند.


فعاليت‌هاي مؤسسه (O.R.T)
تاكنون يگانه ارتباط ميان آنان از راه وحدت ميراث مذهبي است. روح پيشوائي سياسي صهيوني غالباً ناهمگوار آنان اسن. بنگاه (ORT) براي آنان ترتيب آموزشگاه‌ها در ارودگاه‌ها نمود. يك آموزشگاه (ORT) صدتن از بچه‌هاي اردوگاه‌ها و تهران درس ميداد كه راننده و آهنگر و نجار وغيره بشوند. آموزشگاه (ORT) ديگري بزودي برپا خواهد شد كه در آن رخت دوزي به 150 دختر آموخته خواهد شد.
جاي تعجب است كه چگونه اين مردمان خردسال پس از چندهفته آموزش برخي از عبري را فرا گرفته و توانسته‌اند كه خود را براي اوضاعي كه در اسرائيل خواهند يافت آماده سازند.
رنگ وارنگترين كميونيته‌هاي اردوگاه‌ها دسته كوچكي از يهوديان افغانستان‌اند. آنان نوه نتيجه يهوديان ايراني و كردستاني‌اند كه در مجهولترين و منقطعترين جا سكونت داشته‌اند آنان كه بعدة هزارتن ميباشند و غالباً بازرگان كوچك و صنعت‌گر بوده در كابل وهرات و بلخ اقامت و زندگاني ميكرده‌اند. بآنان هيچ وقت اجازه داده نشده است كه در تجارت مهم كشور ـ صادر كردن پوست و پوستين ـ شركت كنند. خوشبخت‌ترين يهوديان بلخ آناني بوده‌اند كه دارا بوده و كشت‌كاري و ساختمان خود را تهيه ميكنند. اين كميونيته نزديك سرحد شوروي مدعي است كه بيش از يك‌هزار سال وجود داشته است. زبان يهوديان افغانستاني است و مختصري از عبري هم ميدانند. تاكنون قريب يك‌هزار از آنان از راه تهران باسرائيل مهاجرت كرده‌اند.
نصف مقيمين اردوگاه (در تهران) از پناهندگان عراق‌اند. اين نويسنده ـ اوفنر ـ با دو جواني كه اكنون از بغداد رسيده‌اند مصاحبه كرده است. شوهر نماينده صادرات و واردات بود و همسرش معلم انگليسي و فرانسه. اين دو نفر بوسيله 500 ميل راهي كه قسمتي از آن را پياده طي كرده اكنون وارد شده‌اند.
كشتن در عراق
اين دو نفر از روي اطلاع مي‌گفتند كه نيروهاي امنيت عراقي در سال گذشته يهودياني را كه فرار ميكردند كشته‌اند. با وجود اين مخاطرات نامشروع و خطرناك پرهيز نكرده اند ـ‌ (چونكه اوضاع در عراق براي يهوديان رو به بدتر رفته است) چون وسايل هوائي قادر به پذيرفتن همه درخواست‌كنندگان نبوده بسياري از يهوديان عراقي خطر عزيمت نامشروع به ايران همسايه را بهتر از رو به رو شدن با مخاطرات ديگر در عراق دانسته‌اند.
يك دهم از 90000 تن يهوديان ايران تاكنون باسرائيل مهاجرت نموده‌اند.


يهوديان ايراني در شهرها و دهات زندگاني ميكنند. غالباً عادت‌هاي زمان‌هاي ديرين بابل و ايران را تاكنون نگه‌داشته‌اند. حاجيان دين‌دار هنوز براي زيارت گوري كه گويا گور ملكه استر است به همدان ميروند.
يهوديان مشهد ـ يك شهر مقدس مسلماني‌ ـ‌كه در قرنها ظاهراً خودرا مسلمان قلم داده و در عين حال به مذهب يهودي ادامه داده‌اند اكنون باردوگاه‌هاي تهران رفته و رهسپار اسرائيل گشته‌اند.
يهوديان كردستاني كه مدعي‌اند از بازماندگان ده قبيله گم گشته مملكت سوميريان‌اند (SUMERIAN) بآنان در اردوگاه‌ها ملحق شده‌‌اند. بازرگانان تهران چه پولدار و چه گدا و پر از روش مؤدبانه خاوري نيز آماده گرفتن هواپيماهاي (NEAREAST AIR LINES) براي مهاجرت باسرائيل و شروع به زندگاني سرنو هستند.
(ترجمه آزاد)
وزير مختار ـ نماينده فوق‌العاده دولت شاهنشاهي در اسرائيل
رضا صفي‌نيا
علت تأخير در ارسال اين گزارش كسالت شديد و ممتد اين جانب بوده است.


ترجمه خبر روزنامه نيويورك تايمز
مورخه 15 اكتبر 1950
ايران و اسرائيل براي مهاجرت يهوديان به اسرائيل همكاري ميكنند
ايران و اسرائيل طبق برنامه‌اي براي مهاجرت يهوديها از ايران باسرائيل تشريك مساعي بسيار نزديكي با هم مينمايند باين ترتيب كه اين عمل فشارا كمي بر اسرائيل وارد و حداقل ضرر بحال بازرگاني و وضع مالي ايران داشته باشد.
نمايندگان (Jewise Agency) فلسطين و جامعه يهوديهاي تهران هر دو مكرراً تأكيد و مصرند باينكه سلسله پهلوي و جناب آقاي نخست‌وزير دوستان يهوديها ميباشند.
سياست متخذه دولت ايران اينست كه مايل نيست اتباع يهودي ايران مملكت را ترك كنند اما اگر بخواهند بروند آزاد ميباشند ولي ميخواهند كه مهاجرت بطئي و منظم باشند بشكليكه فروش و تصفيه دارائي آنها در ايران در وضع اقتصادي كشور بي‌ترتيبي ايجاد نكند.
يهوديهاي كردستان كه در مناطق كوهستاني آنجا زندگي ميكنند و از يكسال باين طرف تحت فشار و مضيقه همسايگان كرد بوده‌اند از اين رويه استثناء هستند و علت اين فشار اينست كه چون كردهاي آن ناحيه سني هستند لذا پس از قضاياي فلسطين و روش اعراب تحت تأثير هم‌كيشان خود در ممالك عرب قرار گرفته‌اند. طبق آخرين آمار 6000 نفر از يهوديهاي مذكور به تهران آمده و در يكي از دو اردوگاه قبرستانهاي كليمي و يا در معبد يهوديها مسكن كرده‌اند. در حدود شش الي هشت هزار نفر ديگر از آنها احتمالاً هنوز در كردستان هستند. در دهات دورتر از مرز فشار بر يهوديها بسيار كم و حتي اختلاف وجود ندارد. اينها يهوديهائي هستند كه از دوران تفرقه يهوديان بيش از دو هزار سال است كه در كوههاي كردستان زندگي كرده و طريقه زندگي ايلات آنجا را اقتباس كرده‌اند.
1500 الي 2000 نفر از آنها از تهران با طياره باسرائيل فرستاده شده‌اند و در حدود 2000 نفر ديگر در اردوگاه تهران هستند.


نقل وا نتقال يهوديهاي فراري عراقي از تهران سريعتر ميباشد.يكي از دو اردوگاه تهران براي آنها اختصاص داده شده و باستثناء چند نفر كه در شهر منزل دارند بقيه در آنجابراي مسافرت باسرائيل متوقف هستند. از آنها در اين سال در حدود هشت‌هزار نفر به اسرائيل اعزام شده‌اند و بين 1000 الي 1500 نفر در اردوگاه بانتظار حركت باسرائيل ميباشند. ماهانه بين 300 تا 400 نفر از يهوديهاي عراقي و از يهوديهاي ايراني هم در حدود 300 نفر فرستاده ميشوند.
يهوديهاي ايراني بسيار فقير بوده و رؤساي جامعه يهوديهاي آنجا معتقدند كه آنها براي فرار از فقر كه عموميت دارد باسرائيل ميروند نه اينكه در اثر فشار يا مضيقه و يا تبليغات قانوني.
در حدود 100 الي 110 هزار يهودي ايراني هست كه از آنها بعد از جنگ فلسطين 1500 نفر باسرائيل رفته‌اند. طبق اظهار جامعه يهوديهاي ايران كليميهاي مقيم اين كشور از اعقاب اولين يهوديهائيكه به بابل تبعيد شده‌اند ميباشند و در اولين اوج ترقي ايران باين مملكت آمدند و طبق تاريخ تا فتوحات اسلامي در نهايت رفاه و برابري در ايران زندگي ميكردند و از آن به بعد اكثريت آنها دچار فقر و بدبختي شده‌اند.

این مطلب تاکنون 4579 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir