ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 163   خرداد ماه 1398
 

 
 

 
 
   شماره 163   خرداد ماه 1398


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
رضاخان مولود اراده بهائيان

حتي وطن‌فروشي بودند. عده‌اي از آنها رسماً استدلال مي‌كردند كه بلشويسم يعني اسلام! و البته در ازاي اين تفسير پاداش مالي دريافت مي‌كردند كه جهت مقابله با آن علما و مجتهدين عراق پول گزافي گرفتند كه بر عليه مرام بلشويسم فتوا دهند! علما به طور كلي مي‌خواستند كه جيبشان پُر شود و تسلطشان بر مردم پايدار بماند و هميشه بر چند بالين سر مي‌نهادند... (3)»
پس از آنكه كودتاي 1299 به ثمر نشست، عين‌الملك مأموريت خود در ايران را تمام شده يافت و براي ياري رساندن به رهبر فرقه بهائيت ـ كه در حال مرگ بود ـ به عنوان ژنرال قونسول ايران، راهي دمشق شد و سفارت ايران را به مركز آشكار تبليغ و ترويج بهائيت تبديل كرد(4) و رضاخان او را به‌عنوان وزيرمختار ايران در عربستان انتخاب كرد تا گوشه‌اي از دين خود را ادا كرده باشد. رضاخان در ادامه اقدامات ضد ديني، بهائيان را هر چه بيشتر ميدان داد و اسدالله صنيعي، بهايي معروف و متعصب را به عنوان سرپرست و آجودان وليعهد پهلوي ـ محمدرضا ـ انتخاب كرد. سالها بعد پسر عين‌الملك ـ اميرعباس هويدا ـ در سال 1342 به وزارت دارايي و با ترور منصور به نخست‌وزيري رسيد تا پسر رضاخان ـ محمدرضا ـ دِيني كه از خدمت عين‌الملك به خاندان پهلوي بر دوش خود احساس مي‌كرد با انتخاب اميرعباس هويدا به نخست‌وزيري ايران ادا كرده باشد. دوران نخست‌وزيري 13 ساله هويدا دوران تسلط هر چه بيشتر بهائيان برايران بود . فردوست درباره نقش يكي از چهره هاي پرنفوذ بهايي به نام «ايادي» در دوران نخست‌وزيري پسر عين‌الملك مي‌نويسد:
«در دوران هويدا، ايادي تا توانست وزير بهائي وارد كابينه كرد و اين وزراء بدون اجازه او حق هيچ كاري نداشتند . من مي‌توانم ادعا كنم كه يك هزارم كارهاي ايادي را نمي‌دانم، ولي اگر پرونده‌هاي موجود ارتش و نيروهاي انتظامي و سازمان‌هاي دولتي بررسي شود موارد مستندي مشاهده مي‌گردد كه به نظر افسانه مي‌رسد و بر اين اساس مي‌توان كتابي نوشت كه: آيا ايادي بهائي بر ايران سلطنت مي‌كرد يا محمدرضا پهلوي؟!(5)»
پي‌نوشت‌ها:
_______________________
1ـ ذوالفقاري، ابراهيم، قصه هويدا، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي ـ چاپ اول پهار 1386، ص 16
2ـ همان، ص 17 و 18
3ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 2، جستارهايي از تاريخ معاصر، مؤسسه اطلاعات، چاپ هفتم فروردين سال 1374، صص 148 تا 152
4ـ همان، (معماي هويدا)، ص 20
5ـ خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، چاپ اول1346 مؤسسه اطلاعات، ص 202

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir